Home Merkregistratie Handelsnaam & Bedrijfslogo Contact Merkenbureau Zeist Tarieven English
Merkenbureau Zeist

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERLENING VAN ADVIES EN TUSSENKOMST Artikel 1 Merkenbureau Zeist is bevoegd om - indien zij dit wenst dan wel noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht - bij de uitvoering van de opdracht andere deskundigen in te schakelen waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend. Artikel 2 Merkenbureau Zeist zal zich inspannen de werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten, met inachtneming van de in haar beroepsuitoefening gebruikelijke ereregels. Merkenbureau Zeist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit of samenhangt met de onjuistheid van de door opdrachtgever aan Merkenbureau Zeist verstrekte gegevens. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) is een tekortkoming, die Merkenbureau Zeist aanleiding kan geven de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van Merkenbureau Zeist een adviserend karakter hebben. De aansprakelijkheid voor gevolgschade waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van het aanpassen van drukwerk, internet sites, reputatieschade, kosten van depot, is uitgesloten. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Merkenbureau Zeist of die van haar leidinggevende ondergeschikten. Artikel 3 Ingeval van overmacht is Merkenbureau Zeist gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Merkenbureau Zeist is in geval van overmacht nimmer aansprakelijk voor schade. Onder overmacht wordt te dezen ondermeer verstaan: ziekte bij Merkenbureau Zeist en het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door opdrachtgever. Artikel 4 Op alle tussen Merkenbureau Zeist en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde rechter te Utrecht is gerechtigd van alle geschillen tussen Merkenbureau Zeist en opdrachtgever kennis te nemen. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Merkenbureau Zeist en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen, is de aansprakelijkheid van Merkenbureau Zeist voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met één -of meerdere - toerekenbare tekortkoming(en) van Merkenbureau Zeist of die op enigerlei andere rechtsgrond kan worden gebaseerd, beperkt tot het door de verzekeraar te dier zaken uitgekeerde bedrag. In het geval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering mocht overgaan, aanvaardt Merkenbureau Zeist geen aansprakelijkheid Merkenbureau Zeist is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden, welke in de uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.